NetMsgTypes

0 RemHostNameSET
5 RemHostNameSETFAIL
10 RemHostNameSETOK
15 NewHostOnNetSET
20 FullHostListREQ
25 FullHostListREQFAIL
30 FullHostListREPLY


OPCODE Description
0 RemHostNameSET
5 RemHostNameSETFAIL
10 RemHostNameSETOK
15 NewHostOnNetSET
20 FullHostListREQ
25 FullHostListREQFAIL
30 FullHostListREQ