NetMsgTypes


0 RemHostNameSET 5 RemHostNameSETFAIL 10 RemHostNameSETOK 15 NewHostOnNetSET 20 FullHostListREQ 25 FullHostListREQFAIL 30 FullHostListREPLY